Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemene voorwaarden

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
  2. Cliënt: de wederpartij van FRST Store;
  3. FRST Store: FRST Store BV., statutair gevestigd te Gilze, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 67016448;
  4. Particuliere cliënt: de cliënt die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
  5. Prijs: de door FRST Store gehanteerde koopprijs voor motorvoertuigen, onderdelen en andere zaken en de prijs voor werkzaamheden die FRST Store in opdracht van cliënt verricht.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van FRST Store aan cliënt, op alle koop- en andere overeenkomsten tussen FRST Store en cliënt en op alle rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee in verband staan. Zij zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met cliënt die FRST Store (mede) met inschakeling van derden uitvoert.
 3. Als een bepaling uit deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of anderszins niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel overblijvende wél afdwingbare gedeelte daarvan in stand blijven. Voor het vernietigde, nietige of anderszins niet afdwingbare gedeelte treedt een bepaling in de plaats die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel als rechtens mogelijk benadert.
 4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts als zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Een eventueel overeengekomen afwijking geldt eenmalig.
 5. FRST Store wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van cliënt uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van FRST Store zijn vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Een niet vrijblijvende aanbieding of prijsopgave van FRST Store vervalt van rechtswege als cliënt deze niet binnen twee weken na de daarop vermelde datum aanvaardt.
 3. Een aanbieding of prijsopgave van FRST Store waarvan cliënt redelijkerwijs moet begrijpen dat die een verschrijving of vergissing bevat bindt FRST Store in geen geval.
 4. Alle overeenkomsten tussen FRST Store en cliënt dienen schriftelijk of elektronisch te worden vastgelegd. Cliënt heeft recht op een kopie van een schriftelijk vastgelegde overeenkomst. Het ontbreken van schriftelijke of elektronische vastlegging van een overeenkomst tussen FRST Store en cliënt maakt deze overeenkomst niet nietig of aantastbaar.
 5. In het geval waarin een schriftelijk of elektronisch vastgelegde overeenkomst ontbreekt, kan FRST Store ook elke met deze overeenkomst verband houdende informatiedrager uit haar (elektronische) administratie gebruiken tot bewijs van het bestaan en de inhoud van de overeenkomst, onverminderd het recht van cliënt om tegenbewijs te leveren.

Artikel 3 – Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere belastingen, accijnzen of heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld. FRST Store zal deze belastingen, accijnzen of heffingen steeds vermelden op een aanbieding of prijsopgave voor een particuliere cliënt. FRST Store mag ná het verstrekken van deze aanbieding of prijsopgave optredende wijzigingen in belastingen, accijnzen of heffingen, daaronder begrepen de invoering van een nieuwe belasting, accijns of heffing, altijd doorberekenen aan cliënt.
 2. Als de prijs een koopprijs is, zijn eventueel met de verkochte zaak verband houdende bijkomende kosten, bijvoorbeeld wegens montage, keuring, rijklaarmaken, aflevering en verzending, niet in de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. FRST Store zal zulke bijkomende kosten, indien van toepassing, in haar aanbieding of prijsopgave vermelden.
 3. FRST Store mag, als zij met cliënt een niet-vaste koopprijs is overeengekomen, prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in prijsbepalende factoren, waaronder wijzigingen in fabrieks- of importeursprijzen, valutakoersen, grondstoffen en materialen steeds aan cliënt doorberekenen. Als FRST Store een dergelijke prijsstijging binnen drie maanden na het sluiten van een koopovereenkomst aan een particuliere cliënt doorberekent, heeft hij gedurende veertien dagen nadat FRST Store hem van de prijsstijging kennis heeft gegeven het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Alle prijzen worden berekend op basis van het uitgangspunt dat FRST Store de door haar uit te voeren verbintenis(sen) zal uitvoeren in haar werkplaats of op haar eigen terrein.

Artikel 4 – Opgave prijs en termijn uitvoering opdracht

 1. Cliënt mag voor of bij het aangaan van een overeenkomst van opdracht verlangen dat FRST Store hem opgave doet van de prijs waartegen en de termijn waarbinnen FRST Store de haar op te dragen werkzaamheden zal verrichten. FRST Store doet die opgave bij benadering, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien een bij benadering opgegeven prijs voor de opgedragen werkzaamheden met meer dan 20% wordt overschreden of als dit redelijkerwijs te verwachten valt, zal FRST Store dat onverwijld aan cliënt meedelen. In dat geval is cliënt gedurende een periode van veertien kalenderdagen na deze kennisgeving gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. Deze beëindiging laat onverlet dat cliënt FRST Store dient te betalen voor de eventueel reeds door FRST Store verrichte werkzaamheden.

Artikel 5 – Betaling

 1. Betaling geschiedt contant of op een door FRST Store aan te wijzen bankrekening, bij aflevering van de zaak of direct na het verrichten van de overeengekomen dienst. Als partijen zijn overeengekomen dat de levering of dient op rekening zal plaatsvinden, dient cliënt binnen veertien dagen na factuurdatum voor volledige betaling te hebben gezorgd.
 2. Aan de cliënt die geen particuliere cliënt is, is het niet toegestaan om op het door hem aan FRST Store verschuldigde bedrag enige inhouding te doen, daar enig bedrag mee te verrekenen, of de nakoming van zijn betalingsverplichting op te schorten.
 3. FRST Store kan van cliënt een aanbetaling of een andere vorm van zekerheid verlangen. Bij verkoop of dienstverlening aan een particuliere cliënt mag FRST Store een aanbetaling van maximaal 50% van de prijs verlangen.
 4. Zolang FRST Store van cliënt geen volledige betaling heeft ontvangen van al hetgeen zij van hem te vorderen heeft uit hoofde van of in verband met een overeenkomst, kan zij haar retentierecht uitoefenen ten aanzien van de zaak waar deze overeenkomst of een andere met cliënt gesloten overeenkomst betrekking op heeft. Dat geldt ook als deze zaak in eigendom toebehoort aan een ander dan cliënt.
 5. In geval van geheel of gedeeltelijk uitblijven van nakoming van een betalingsverplichting raakt cliënt onmiddellijk in verzuim jegens FRST Store, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere formaliteit vereist is. Cliënt is in dat geval de toepasselijke wettelijke rente verschuldigd, te rekenen vanaf de datum waarop cliënt in verzuim is geraakt.
 6. FRST Store zal een particuliere cliënt door middel van een schriftelijke aanmaning éénmalig in de gelegenheid stellen om alsnog voor volledige betaling van het verschul-digde bedrag te zorgen, binnen veertien dagen na verzending van deze aanmaning, zonder dat daar voor hem incasso- of andere bijkomende kosten aan verbonden zijn.
 7. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, die FRST Store moet maken als cliënt een jegens haar bestaande verbintenis niet of niet volledig nakomt komen voor rekening van cliënt, dit onverminderd de wettelijke grenzen die gelden voor het afwentelen van kosten op de particuliere cliënt.

Artikel 6 – Aflevering

 1. Aflevering van een auto of andere zaak, daaronder begrepen de teruggave van een auto of andere zaak waaraan FRST Store in opdracht van cliënt werkzaamheden heeft verricht, vindt plaats op het terrein van FRST Store. Op verzoek van cliënt kan aflevering ook elders geschieden. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van cliënt.
 2. Elke door FRST Store aan cliënt opgegeven afleverdatum is een bij benadering vastgestelde datum. Overschrijding van de leveringstermijn levert geen verzuim op aan de zijde van FRST Store, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien FRST Store een door haar bij benadering aan cliënt opgegeven levertermijn met meer dan 60% overschrijdt en zij niet binnen één kalendermaand na ontvangst van een schriftelijke aanmaning van cliënt alsnog tot aflevering overgaat is cliënt bevoegd de overeenkomst te beëindigen. Deze beëindiging laat onverlet dat cliënt FRST Store dient te betalen voor de eventueel reeds door FRST Store verrichte werkzaamheden en voor de eventueel wél binnen de termijn aan cliënt afgeleverde zaken.
 4. FRST Store mag altijd vóór de door haar aan cliënt opgegeven afleverdatum tot aflevering overgaan. FRST Store zal cliënt ten minste drie kalenderdagen tevoren op de hoogte brengen van de datum en het tijdstip van de vervroegde aflevering. Cliënt is verplicht aan die aflevering mee te werken.
 5. Indien FRST Store aan cliënt opgave heeft gedaan van de datum en het tijdstip waarop de zaak voor aflevering gereed zal staan en cliënt niet binnen drie kalenderdagen na die datum en dat tijdstip aan aflevering heeft meegewerkt, geldt de zaak als afgeleverd. Cliënt is vanaf dat moment aan FRST Store het bewaarloon verschuldigd dat FRST Store van tijd tot tijd vaststelt.
 6. Een aan cliënt verkochte zaak komt vanaf het tijdstip van aflevering voor rekening en risico van cliënt. Cliënt dient die zaak vanaf dat moment voor eigen rekening toereikend te verzekeren en verzekerd te houden tegen de gebruikelijke risico’s.
 7. Een zaak die cliënt aan FRST Store heeft toevertrouwd in verband met de uitvoering van werkzaamheden of het verlenen van andere diensten blijft voor risico van cliënt. Cliënt dient die zaak voor eigen rekening toereikend te verzekeren en verzekerd te houden tegen de gebruikelijke risico’s.
 8. Indien de zaak als bedoeld in lid 6 of 7 een motorvoertuig is, is een toereikende verzekering: een verzekering die WA en casco-dekking biedt.
 9. In het geval waarin FRST Store een zaak van cliënt inkoopt, blijft deze zaak voor rekening en risico van cliënt tot het moment waarop hij deze feitelijk aan FRST Store heeft geleverd

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 1. FRST Store behoudt zich de eigendom voor van elke door haar aan cliënt afgeleverde en nog af te leveren zaak totdat zij volledige voldoening heeft verkregen van:
  1. de koopprijs die cliënt op grond van de met FRST Store gesloten overeenkomst voor deze zaak aan FRST Store verschuldigd is en van
  2. de prijs die cliënt op grond van diezelfde overeenkomst aan FRST Store verschuldigd is voor werkzaamheden in verband met deze zaak en
  3. al hetgeen cliënt haar schuldig is wegens tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst als hiervoor bij a. of b. bedoeld.
 2. Indien cliënt tekortschiet in de nakoming van een betalingsverplichting als bedoeld in lid 1 of FRST Store een gegronde reden heeft om te vrezen dat cliënt daarin tekort zal schieten, is FRST Store gerechtigd iedere zaak waarvan zij zich de eigendom heeft voorbehouden terug te nemen, ook als die zaak reeds is bevestigd in of aan een zaak die in eigendom toebehoort aan cliënt of aan een ander.
 3. Na terugname van een zaak die onder eigendomsvoorbehoud is geleverd zal FRST Store de cliënt crediteren voor de waarde die die zaak in het economisch verkeer heeft, welke waarde nooit hoger zal zijn dan de overeengekomen koopprijs, verminderd met alle kosten die FRST Store te dragen heeft gekregen in verband met het tekortschieten dat aanleiding gaf voor de terugname, daaronder begrepen de kosten van de terugname en van alle daarmee verband houdende werkzaamheden.
 4. Zolang het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud van kracht is, dient de aan dat voorbehoud onderworpen zaak voor eigen rekening toereikend te verzekeren en verzekerd te houden tegen de gebruikelijke risico’s. Al deze zaak een motorvoertuig is, is een toereikende verzekering: een verzekering die WA en casco-dekking biedt.

Artikel 8 – Overmacht

 1. FRST Store behoeft een verbintenis ten opzichte van cliënt niet na te komen als zij daartoe niet of niet volledig in staat is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en die ook niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daar volgens de wet en jurisprudentie onder wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop FRST Store geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FRST Store niet in staat is haar verplichtingen na te komen. FRST Store heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert intreedt nadat FRST Store haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. FRST Store kan gedurende de periode waarin de overmacht voortduurt de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is zowel FRST Store als cliënt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de partij die ontbindt gehouden is tot vergoeding van schade aan haar wederpartij.
 4. Voorzover FRST Store op het moment van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of gedeeltelijk zal kunnen nakomen en aan het betreffende gedeelte van de prestatie van FRST Store zelfstandige waarde toekomt is FRST Store gerechtigd om dat gedeelte separaat (uit te voeren en) aan cliënt te factureren. Cliënt is gehouden het bedrag van deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 – Garantie

 1. Op nieuwe motorvoertuigen, nieuwe onderdelen en nieuwe materialen is geen andere garantie van toepassing dan de garantie die daarop eventueel wordt gegeven door de fabrikant of importeur, onverminderd de wettelijke rechten die een particuliere cliënt in geval van koop van een roerende zaak heeft.
 2. FRST Store geeft geen garantie op gebruikte motorvoertuigen, gebruikte onderdelen of gebruikte materialen, onverminderd een eventueel nog geldende door de fabrikant of importeur gegeven garantie en onverminderd de wettelijke rechten die een particuliere cliënt in geval van koop van een roerende zaak heeft.
 3. Tenzij anders overeengekomen geeft FRST Store geen garantie op motorvoertuigen, onderdelen en materialen die zij in consignatie verkoopt, ongeacht of het nieuwe dan wel gebruikte zaken betreft.
 4. FRST Store garandeert uitsluitend binnen Nederland en gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de dag van aflevering, de deugdelijke uitvoering van de aan haar opgedragen werkzaamheden. Voor het wrappen van motorvoertuigen en het tinten van ramen geldt, in afwijking van de voorgaande zin, een garantietermijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf de dag van aflevering. FRST Store is bevoegd om in een separaat document aanvullende of afwijkende garantievoorwaarden op te nemen.
 5. De door FRST Store gegeven garantie, als bedoeld in lid 3, geldt niet als de zaak waar FRST Store werkzaamheden aan heeft verricht als gevolg van niet-normaal gebruik geheel of gedeeltelijk beschadigd raakt. Deze garantie geldt evenmin als cliënt zonder tevoren verkregen toestemming van FRST Store door derden reparatie- of andere werkzaamheden aan de betreffende zaak heeft laten uitvoeren. Cliënt heeft ook geen recht op de bedoelde garantie als hij FRST Store niet de gelegenheid geeft om het geconstateerde gebrek te verhelpen.
 6. Cliënt is gehouden de door FRST Store aan hem verkochte zaak of de zaak waar FRST Store werkzaamheden aan heeft verricht bij aflevering te inspecteren, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, op de aanwezigheid van deuken, krassen en blazen. Hij dient FRST Store in alle gevallen onverwijld te wijzen op eventuele gebreken in de geleverde prestatie.
 7. Indien FRST Store bij de uitvoering van werkzaamheden gebruik maakt van onderdelen of materialen die cliënt haar ter beschikking heeft gesteld, of die zij op aanwijzing van cliënt heeft ingekocht en/of heeft gebruikt bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, komen eventuele gebreken van die onderdelen of materialen altijd voor rekening en risico van cliënt.
 8. Cliënt komt geen beroep toe op een door FRST Store gegeven garantie indien FRST Store spuitwerkzaamheden aan een (onderdeel van een) motorvoertuig heeft doen uitvoeren of zij dat (onderdeel van een) motorvoertuig heeft voorzien van eenwrap en zich in de lak of de wrap een kleurverschil bevindt dat bij daglicht niet met het blote oog kan worden waargenomen.
 9. FRST Store geeft geen garantie op in opdracht van cliënt verrichte noodreparaties of andere werkzaamheden die zij in zijn opdracht provisorisch heeft verricht.

Artikel 10 – Vervangen onderdelen of materialen

 1. Tenzij anders overeengekomen, worden onderdelen of materialen die in het kader van de aan FRST Store opgedragen werkzaamheden worden vervangen en/of die na uitvoering van die werkzaamheden overblijven eigendom van FRST Store, voorzover zij niet reeds aan haar in eigendom toebehoren.
 2. Als partijen zijn overeengekomen dat onderdelen of materialen als bedoeld in lid 1 eigendom blijven of worden van cliënt, moet cliënt die onderdelen of materialen bij aflevering van de zaak waaraan FRST Store werkzaamheden heeft verricht voor eigen rekening en risico meenemen of (laten) afvoeren.

Artikel 11 – Beperking aansprakelijkheid

 1. FRST Store is ten opzichte van cliënt niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard ook, behoudens schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van FRST Store of haar leidinggevende ondergeschikten en behoudens voorzover deze beperking van aansprakelijkheid in strijd is met dwingend recht.
 2. FRST Store is tevens niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal of verlies van zaken uit een door cliënt aan haar toevertrouwde zaak, ongeacht of die zaken in eigendom toebehoren aan cliënt dan wel aan een derde.
 3. Indien cliënt aan FRST Store opdraagt om werkzaamheden te verrichten aan een motorvoertuig, is hij verplicht haar tijdig voor aanvang van die werkzaamheden te informeren over eventueel reeds door anderen dan FRST Store aan dat motorvoertuig aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de fabrieksspecificaties waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, aanpassingen aan het motormanagement, motoronderdelen, wielgeometrie, schokbrekers, veren, bumpers, spoilers en andere carrosseriedelen. Schade die ontstaat door niet-naleving van deze verplichting blijft in alle gevallen voor rekening van cliënt.
 4. Als na uitvoering van een door cliënt aan FRST Store opgedragen chiptuning en/of andere modificaties versnelde en/of heviger slijtage aan (onderdelen van) een motorvoertuig optreedt, fabrieks- of importeursgarantie komt te vervallen en/of ander nadeel voor cliënt ontstaat, waaronder ook fiscaal nadeel, blijft deze schade in alle gevallen voor rekening van cliënt.
 5. FRST Store is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving, ladingschade, kosten van repatriëring, kosten van vervangend vervoer en immateriële schade.
 6. Indien en voorzover FRST Store aansprakelijk mocht zijn ten opzichte van cliënt, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van FRST Store is gedekt, vermeerderd met het bedrag van het krachtens de polisvoorwaarden geldende eigen risico.
 7. Eventuele aansprakelijkheid van FRST Store die niet is gedekt door verzekering is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs (exclusief BTW), met een maximum van € 10.000,–.
 8. Een in de voorgaande leden beschreven beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor directe schade indien, voorzover en zolang FRST Store op grond van een door haar gegeven garantie gehouden is die schade te herstellen.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen tussen FRST Store en cliënt is Nederlands recht van toepassing.